U bevindt zich hier: Startpagina » Prijs » Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

1. Beide partijen, huurder en verhuurder, zijn aan de volgende voorwaarden gebonden.
Rechten en verplichtingen verhuurder
2. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeenkomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder op te leveren.
3. Verhuurder of een door hem gerechtigde persoon mag het verhuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
4. Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurder ruimte na ondertekening van het huurcontract generlei wijziging aanbrengen die een vermindering van het wooncomfort of de kwaliteit van meubilering en/of stoffering tot gevolg zou hebben
Rechten en verplichtingen huurder
5. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden, en vindt geen restitutie plaats van de huurpenningen.
6. Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader gebruiken en netjes en proper bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden -met uitzondering van schade ontstaan door brand -door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad, of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.
7. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris netjes op te leveren, zulks ter beoordeling aan de verhuurder of een door hem gerechtigde persoon. Huurder mag het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.
Algemeen
8. Huurder wordt geacht het gehuurde vakantie verblijf en de daarin aanwezige inventaris, te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 16 uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd.
9. Het is de huurder niet toegestaan de bedden in het gehuurde zonder lakens en slopen te beslapen. Huurders mogen linnengoed en handdoeken niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze bestemd zijn, neem zelf je strandhanddoeken mee voor op het strand
10. Het is verboden om huisdieren mee te nemen in het gehuurde appartement.
11. Het is verboden te roken in het appartement.
12. In geval het gehuurde aan het begin van een huurperiode door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kan worden, is de verhuurder verplicht zich in te spannen de huurder een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden, zulks echter alleen met instemming van de huurder. De huurder zal in het onderhavige geval de verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken, anders dan tot restitutie van het door het aan verhuurder betaalde.
13. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder tenzij genoemde goederen tegen ontvangstbewijs in bewaring zijn gegeven.
Ontbinding
14. Verhuurder is gerechtigd het contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn, indien:
a) de totale huursom op het tijdstip van verschuldigdheid niet is voldaan,
b) de huurder het gehuurde voortijdig verlaat.
c) de huurder op de dag van aankomst zonder berichtgeving het gehuurde niet heeft opgenomen voor 24:00 uur.
Annuleringsbepalingen
15. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat zal de verhuurder hem op zijn schriftelijke verzoek gedeeltelijke restitutie verlenen van de door hem ontvangen betaling van het huurbedrag.
Deze restitutie bedraagt:30% van het ontvangen bedrag indien schriftelijk bericht van annulering is ontvangen meer dan 2 maanden voor aanvraag van de huurperiode. 15% van het ontvangen bedrag indien schriftelijk bericht is ontvangen meer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering van een maand of korter voor aanvang van de huurperiode vindt geen restitutie meer plaats.
Borgsom
16. Voor de sleutels zal er een borg gevraagd worden, borgsom wordt na vertrekdatum terug op u rekening gestort. Bij schades of vernielingen vindt er geen restitutie van de borg plaats. Eventuele extra kosten is de huurder verplicht te vergoeden.Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden veranderd worden